Csak MaReSz tagok számára!
Elfelejtett belépési adatok
Kérjük adja meg a szerkesztési jogosultággal rendelkező személy e-mail címét.
Tagfelvétel

A tagság előnyei

Milyen szolgáltatásokat nyújt a MaReSz a Tagjai részére?

 • A Szövetség szakjogásza által értelmezett rendeletekhez való hozzáférés
 • Ügyvédi szakvélemény kérési lehetőség
 • A Szövetség könyvelője által értelmezett adózási módokról és egyéb könyveléssel kapcsolatos kérdésekben tanácsadás kérési lehetőség
 • Tagjainknak ingyenes részvételi lehetőséget biztosítunk szakmai Event Hub rendezvényeinken, ami egyben kiváló értékesítési és networking alkalom is
 • Kedvezményes megjelenési lehetőséget biztosítunk a két évente megrendezésre kerülő Event Touch szakmai konferenciánkon résztvevőként és kiállítóként egyaránt
 • Direkt elérést biztosítunk weboldalunkhoz, ahol adataikat, fotóikat, üzleti leírásaikat megjeleníthetik
 • Elérést biztosítunk a rendezvényszektor piackutatási felméréseihez és egyéb szakmai tanulmányokhoz
 • Rendezvényszakmai adatbázist biztosítunk
 • Oktatási lehetőséget kínálunk a MaReSz által támogatott képzéseken
 • Belső továbbképzéseket szervezünk, hogy szakmánkat elismertessük és a jövő szakembereit képezzük
 • Közgyűléseinken rendes tagjainknak – igény szerint – megjelenési lehetőséget kínálunk
 • Bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a MaReSz havonta megjelenő hírlevelében

A tagság feltételei

A Szövetségnek rendes tagja lehet minden olyan magyarországi, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • Elfogadja a Szövetség Alapszabályát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Etikai Kódexet
 • Rendezvények szervezésével, rendezésével, kivitelezésével foglalkozik, vagy azokban rendszeresen közreműködik, vagy részt vesz rendezvényszervezés oktatásában, kutatásában, publikálásában
 • Megfelel a tagozati kritériumoknak
 • A Szövetség 3, legalább 1 éve rendes tagjának írásbeli ajánlásával rendelkezik és felvételét a tagság elfogadja
 • Minimum 2 lezárt üzleti évvel rendelkezik
 • Nem áll NAV eljárás alatt

Tagdíj

 • A Szövetségbe felvételt nyert tagok tagdíjat kötelesek fizetni az alábbi sávos tagdíjrendszer szerint:

  Rendes tag tagdíj:
  Rendezvényszervezéshez kapcsolódó nettó árbevétel, előző lezárt gazdasági év
  (millió Ft)
  MaReSz tagdíj
  (Ft/naptári év)
  500m Ft-ig 120 000
  500-2000m Ft 180 000
  2000-5000m Ft 250 000
  5000m-10000m Ft 400 000
  10000m Ft felett 500 000
  Társult tag tagdíj: 300 000 Ft/naptári év
  Pártoló tag tagdíj: 100 000Ft/ naptári év

 • A tagdíj mértékének esetleges módosításáról az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz.
 • Az éves tagdíj tagok általi befizetése minden évben február 28. napjáig egy összegben esedékes.
 • Azok a tagok, akik a tagdíjfizetési tárgyév közben nyernek felvételt a Szövetségbe, a belépést követő tíz munkanapon belül kötelesek befizetni az éves tagdíj teljes összegét.
 • A tagdíjak befizetése - általános szabály szerint - díjbekérő levél alapján a Szövetség pénzintézeti számlájára történő átutalással teljesíthető. A 224/2000 (XII/19.) Kormányrendelet szerint a Civil szervezet tagdíj bevétele nem minősül értékesítésből vagy szolgáltatás nyújtásból származó árbevételnek, hanem egyéb bevételként kell azt nyilvántartani. Mint egyéb bevétel, elszámolásának bizonylata lehet bármilyen számviteli bizonylatnak kinevezett dokumentum: pl. díjbekérő. Így a díjbekérő levél számviteli bizonylatként a tagcégek könyvelésében rögzíthető, azaz az Egyesület nem köteles számlát kiállítani.
 • Amennyiben a díjbekérő alapján a tagdíj befizetése az előírt határidőig nem történik meg, a Tag az egyesületi tagságból eredő – Alapszabály 6. pontja szerinti – jogait a tagdíjhátralék fennállásának időtartama alatt nem gyakorolhatja. A tagdíj mérséklésére vagy a tagdíjfizetési kötelezettség felfüggesztésére nincs lehetőség.
 • Amennyiben a tag a díjbekérő alapján a tagdíj befizetését a naptári év december 15-ig nem teljesíti, az Elnökség jogosult az 5. pont szerinti kizárási eljárást lefolytatni és a tagot a Szövetségből kizárni.

A tagfelvétel menete

A Szövetséghez történő csatlakozáshoz a Jelöltnek „Tagfelvételi kérelem” adatlapot kell kitöltenie és 3 írásbeli ajánlást (Tagfelvételi ajánlás) kell beszereznie a Szövetség három olyan tagjától, akik minimum 1 éve rendes tagjai a szervezetnek.
A Jelölt a Tagfelvételi kérelmét és a 3 írásbeli ajánlást a Titkársághoz (titkarsag@maresz.hu) kell, hogy eljuttassa. A Tagjelölt a jelentkezés elküldéséről egy visszaigazoló emailt kap, amely azonban nem jelent automatikus felvételt.

A Titkárság haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül bekéri az Elnökség véleményét a felvételről. Ha az Elnökség nem ad külön írásbeli véleményt, azt úgy kell tekinteni, mintha az Elnökség a tag felvételét nem ellenezné. Ha az Elnökség nemleges véleményt ad, akkor a Titkárságnak azt csatolnia kell a Tagok részére küldendő anyaghoz, de ez önmagában a tagfelvételt nem akadályozza meg.
Ezt követően a Titkárság a tagfelvételi kérelmet és az összegyűjtött információkat elektronikus úton eljuttatja a Tagokhoz. A Tagok a Titkárság által meghatározott, legalább 8, de legfeljebb 30 napos határidőn belül szavazhatnak a tag felvételéről vagy a felvétel megtagadásáról. A Tagfelvételről a tagok elektronikus távszavazás útján döntenek.
A Tagjelölt felvétele akkor tekintendő elfogadottnak, ha legalább a tagság 25%-a +1 fő a tagfelvétel mellett szavazott. A Jelölt felvételéről vagy elutasításáról a Titkárság értesíti a jelöltet.
Felvétel esetén a tagság akkor válik véglegessé, ha a Jelölt a tagdíjat időre megfizette.

Felhívjuk a csatlakozni szándékozók figyelmét, hogy a Jelölt MaReSz-ben betöltendő tagi státusza (rendes, pártoló vagy társult tag) az előzetesen egyeztetettek alapján, de az Elnökség és a Tagság döntése szerint kerül meghatározásra.

Fontos tudnivalók a tagfelvétel elindítása előtt

Kérjük, a MaReSz Tagozatok céljai és kritériumrendszere dokumentumot alaposan tanulmányozzák át, mielőtt elindítják a tagfelvételi kérelmet. Javasoljuk, hogy teljes jogú tagként csak egy tagozatot, a cég fő tevékenységének megfelelőt, jelöljenek meg. A weboldalon a cég abban a tagozatban jelenik meg, amit főtagozatként megjelöltek.
Konzultációs tagként maximum 3 tagozat jelölhető be, ami azt jelenti, hogy becsatlakozhatnak az adott tagozati ülésekbe, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

A TAGFELVÉTELI KÉRELEM BENYÚJTÁSra kattintva, kérjük töltsék ki az adatlapot, majd a JELENTKEZÉS ELKÜLDÉSével véglegesítsék jelentkezésüket a Titkárság felé.
Ezt követően felvesszük Önökkel a kapcsolatot a további teendők ügyében.

Tagfelvételi kérelem benyújtása